سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه مدنی – دا نشجوی دکترای هیدرولوژی ،کارشناس GIS,RS شرکت آب منطقه ای اردببل
لیلا مدنی – کارشناس مدبربت

چکیده:

آب بعنوان یک منبع با ارزش انرژی ضمن آنکه نقش اساسی و بیولوژیکی در زندگی انسانها برعهده دارد ویکی از مهمترین عوامل زیرساختهای زندگی اجتماعی و توسعه جوامع به شمار میرود چنانکه حفاظت ومدیریت منابع آب درجهان ازمهمترین و بزرگترین چالشها ونگرانی ها محسوب شده و بحران آب به صورت یک مساله جهانی مطرح می باشد.طبق بررسیهای بعمل آمده در مسائل جمعیتی ، زنان نیمی ازجمعیت جهان را تشکیل می دهند ودر این راستا نقش موثرآنها در تولید، توزیع و بهره برداری کاملاً برای همگان ملموس می باشد .هدف این مقاله بررسی نقش زنان روستایی در ابعاد مختلف مدیریت منابع آب دردشت اردبیل می باشد که سهم و نقش زنان ناچیز بوده وغالباً در این زمینه چشم پوشی شده است و به جرات می توان گفت که محروم و محدود کردن زنان از برنامه ریزی ، اجرا و مدیریت منابع آب علت اصلی شکست در مدیریت مؤثر آب و دستیابی به محیط زیست پایدار است. برای نیل به اهداف این تحقیق از روش پژوهشهای کتابخانه ای ومیدانی و نیز تکنیک های رهیافت PRAاستفاده شده است.نتایج بدست آمده نشانگر این مسئله می باشد که زنان روستایی در بهینه سازی مدیریت و مصرف آب در منازل ، پیشگیری از آلودگی های با منشاء آبی بر سلامت خانواده ، تامین وحفظ بهداشت آب شرب خانواده ، فاضلاب وصرفه جویی در مصرف آب و محافظت از منابع آبی روستا نقش زیادی دارند