سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حاجیه بابازاده ایگدیر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی
علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشگین شهر
شاپور ظریفیان – استادیار

چکیده:

امروزه توسعه صادرات غیرنفتی یک ضرورت است دراین میان نیز سیب از جایگاه خاصی برخوردار بوده وا یرانجزو ۵ کشور مهم تولید کننده سیب درجهان است ولی به لحاظ صادرات از جایگاه مناسبی برخوردار نیست هدفاز این تحقیق بررسی نقش مهارتهای بازاریابی درتوسعه صادرات سیب است این تحقیق از نوع کاربردی توصیفی همبستگی بودکه جامعه آماری اینتحقیق صادرکنندگان سیب استان آذربایجان غربی درسال ۸۶-۸۷ بودند نتایج ضرایب همبستگی دراین تحقیق نشان داد که بین متغیرهای توانایی درک مفاهیم و فرایند بازاریابی توانایی شناخت و تحلیل آمیخته بازاریابی شناخت اصول و فنون فروش و توانایی شناخت رفتار مصرف کننده و میزان صادرات سیب رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت ضریب همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی از جمله سن سطح تحصیلات عضویت در اتحادیه مصرف کنندگان سابقه صادرات محصولات دیگر کشاورزی سابقه صادرات سیب و شرکت در کلاسهای آموزش صادرات با میزان صادرات مثبت و معنی دار بود همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره ویژگیهای جامعه شناسی صادرکندگان به روش گام به گام نیز نشان داد که ۴۲% تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای شرکت درکلاس های آموزش صادرات سن و سابقه صادرات سیب تبیین می شود.