سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد یاورزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
علی نجفی نژاد – عضو هیئت علمی گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اسماعیل شیدای – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ

چکیده:

اگرچه سطح وسیعی از کره زمین تحت پوشش آب است، تنها ۱% کل آبهای کره زمین قابل بهره برداری است. کمیت و کیفیت آب، از احتیاجات اصلی توسعه پایدار به شمار می روند. از طرفی رودخانه ها نیز به عنوان یکی از منابع اصلی و قابل دسترس تامین کننده نیازهای جوامع بشری مطرح بوده که علاوه بر کمیت آب و میزان آورد، کیفیت آب آنها نیز جزء پارامترهای مهم تعیینکننده محسوب میشوند. امروزه بحران آب یکی از مولفههایی است که باید در برنامهریزی- های مربوط به مدیریت منابع آب و همچنین ارزیابی سلامت حوضه های آبخیز و ایجاد تغییرات مدیریتی مورد توجه قرار گیرد . در این تحقیق از اطلاعات آنالیز شیمیایی سالیانه اندازه گیری شده آب توسط شرکت آب منطقه ای در طی سالهای ۷۵ الی ۸۷ برای دو ایستگاه هیدرومتری ن هارخوران(پایین روست ا) و آبگیر (بالای روست ا) در حوضه آبخیززیارتدر استان گلستان استفاده گردید که شامل اندازه گیری و ثبت پارامترهای کیفی مربوط به کاتیون ها و آنیون های هر نمونه از طریق آزمایشات مربوطه می باشد . نتایج نشان دهنده آن است که بین میانگین شاخص های کیفیت آب در دو ایستگاه در سطح ۹۵ درصد تفاوت معنی داری وجود دارد . با بررسی کیفیت آب از نظر شرب و کشاورزی با استفاده از نمودار شولر و ویلکاکس مشخص گردید که کیفیت آب ایستگاه آّبگیر واقع در بالا دست روستای زیارت از نظر شرب در کلاس خوب و از نظر کشاورزی در کلاس خوب تا متوسط قرار داشته و ایستگاه نهارخوران واقع در پایین دست روستا ازلحاظ شرب در کلاس خوب تا قابل قبول و از نظر کشاورزی در کلاس متوسط قرار گرفته است