سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سحر قاسمیان صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مخابرات امن دانشگ

چکیده:

در این مقاله، نقش معماری سرویس گرا در فرایندهای کسب و کار بررسی شده است. در این تحقیق در واقع به مرور و تشریح برخی از نقش های مختلف معماری سرویس گرا در فرایندهای کسب و کار پرداخته شده است. در این راستا، نقش معماریسرویس گرا بر فرایندهای یادگیری الکترونیکی، اداره و نظارت سازمانی، تولید هوشمند مشارکتی ، تخصیص کارآمد منابع ، تصمیم گیری استراتژیک برای یکپارچگی، نقش معماری سرویس گرا در درک بصری صنعتی گردش کار تحت عدم قطعیت در توزیع دسته بندی و تشریح شده است. همچنین نقش معماری سرویس گرا در کسب و کار با یک مطالعه موردی به طور گامبه گام تشریح گردید که سهم اصلی از کار ارائه شده طی آن عبارت بودند از ( ۱) تجزیه و تحلیل کسب و کار جامعه مورد نیاز، ۲) روش استقرار بر اساس یک رویکرد برازنده به نام استقرار گام به گام، ( ۳) طراحی زیرساخت های سرویس گرا بر اساس ) مجموعه معماری که به طور خاص برای جوامع کسب و کار تنظیم شده و سازمان یافته است.