سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده نسا شاهرخی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی خورگامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

بمنظور بررسی نقش مصرف کودها به روش محلول پاشی درتولید محصول سالم باعملکرد بیشتر و خصوصیات کیفی برتر در گندم دیم آزمایشی به صورت کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دوازده تیمار در سال زراعی ۹۰-۹۱انجام گرفت کرت اصلی تیمار محلول پاشی درچهارسطح شاهد)بدون محلول پاشی(،محلول پاشی با غلظت دو ، چهار و شش درهزار و کرت فرعی رقم گندم در ۹ سطح ) آذر ۲ ، کوهدشت و زاگرس( بودند . صفات مورد نظرعملکرد دانه ، عملکرد کاه عملکردپروتئین دانه و شاخص برداشت مورد تجزیه واریانس ومقایسه میانگین با آزمون دانکن قرار گرفتند .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تیمار محلول پاشی اثر مثبت بر عملکرد دانه داشته ودرسطح یک درصد معنی دار شده است .بیشترین عملکرد دانه ۵۹۲۸ کیلوگرم درهکتار مربوط به تیمار محلول پاشی باغلظت شش درهزار و رقم زاگرس) ۹ v 4 m )بوده که در مقایسه با شاهد ۹۶۷۹ کیلوگرم درهکتار افزایش عملکرد داشته است. محلول پاشی بر پروتئین دانه اثر مثبت داشته ،با افزایش غلظت محلول پاشی عملکرد افزایش پیداکرده ودرصد پروتئین دانه نیزنسبت به شاهدافزایش یافته است براساس نتایج بدست آمده می توان چنین استنباط کردکه عملکرد بالادرهر شرایطی نمی تواندبیانگر پروتئین مطلوبترباشد،سطوح بالاتر پروتئین که عمدتا سبب افزایش کیفیت نانوایی می شود از خوب بودن سایر خصوصیات کیفی، ژنتیک و محیط حکایت دارد