سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبداله ذبیح زاده – عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی شمال-آمل
علی هادوی – دانشجوی کارشناسیحسابداری دانشگاه غیرانتفاعی شمال-آمل

چکیده:

این تحقیق به دنبال نقش عوامل مسئولیت پاسخگوئی به صورت بهینه، دربودجه بندی سازمانهای دولتی است وسپس راهکارهایی جهت بهبودوافزایش پاسخگوئی ارائه می دهد.دراین پژوهش ، عوامل عملکرد سازمانهای دولتی شامل کنترل فعلی بودجه ریزی، سیستم یا الگوی بهینه،برنامه ریزی ، کنترل مالی وعملکرد گذشته سازمان به عنوان متغیرهای مستقل درسه فرضیه درنظر گرفته شده است که درصدد بررسی تاثیرآنها برمسئولیت پاسخگوئی به عنوان(متغیر وابسته)درسازمانهای بخش دولتی بوده ایم.ابزاراندازه گیری دراین پژوهش پرسشنامه است واطلاعات حاصل ازاین پرسشنامه ها به روش آمارتوصیفی واستنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است که درسطح آمار توصیفی ازفراوانی،درصدفراوانی استفاده شده است.دراین تحقیق فرضیه های تحقیق درسطح اطمینان ۹۵ درصد مورد آزمون قرارگرفته وتحلیل آماری جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات جهت انجام آزمون های آماری به کمک نرم افزار spss انجام شده است.نتایج نشان می دهد که رابطه ای مستقیم بین کنترل فعلی بودجه ریزی متناسب با نیازهای مدیران جهت برنامه ریزی و کنترل مالی وجودارد وهمچنین رابطه ای مستقیم بین ویژگیهای سیستم یا الگوی بهینه بودجه هم جهت با برنامه ریزی وکنترل مالی ونیزرابطه مستقیمی بین متغیرهای بودجه و عملکرد گذشته سازمان وجود دارد