سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایوب منوچهری میاندوآب – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده جغرافیا، دانشگاه ته
زهرا ادیب نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهرا

چکیده:

بررسی شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تعیین وضعیت برخودرداری مناطق و مکان ها و شنناخت عوامل تاثیرگذار در راستای تدوین راهبردهای توسعه مناطق و مکان ها و کاهش نابرابری امری ضروری اسنت نوشنتار حاضر ، با هدف شناخت وضعیت عملکرد و توسعه نقاط شهری منطقه آذربایجان با توجه به متغیرهای قومیت و مرزی بودن نقاط شهری منطقه آذربایجان پرداخته است روش استفاده شده در این تحقیق توصیفی تحلین ل بنوده اسنت بنرای سطح بندی نقاط شهری از ۱۱ شاخص استفاده شده است که این شاخص ها با اسنتفاده از روش هنای آمناری از جملنهتحلیل عاملی استاندارد شده اند نتایج نشان می دهد که مرزی بود شهر ها در عملکرد آنها تاثیر گذار بوده اسنت، شنهر های مرزی نسبت به شهر های غیر مرزی از عملکرد ضعیفی برخوردار هستند ولی متغیر قومیت در عملکرد نقاط شهری منطقه در سطح معنادار تاثیر گذار نبوده است، هر چند تفاوت بین شهر وجود داشته است ولی این تفاوت زیاد چشمگیر نبوده است