سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهمن سعیدی پور – استادیار دانشگاه پیام نور
حسن قلی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه،گروه مدیریت بازرگ
فاطمه کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه،گروه حقوق عمومی،

چکیده:

موضوع این مقاله بررسی نقش مدیریت منابع انسانی بر محیط کسب و کار می باشد. از آنجا که با تغییر محیط کسب و کار، تغییر در مدیریت منابع انسانی نیز ضرورت پیدا می کند و همچنین به تبعه آن، پاسخگویی به تغییرات، پیش بینی محیط و اتخاذ تصمیمات اثرگذار درخصوص آینده، ضروری می باشد، لذا تغییر در اداره منابع انسانی امری ضروری است. آینده غیرقابل پیش بینی است و مشکل است تعیین کنیم که چه پیش خواهد آمد، از این رو انعطاف پذیری و کسب دانش کافی در جهت پاسخگویی به این عدم قطعیت ها مهم است. درحالی که مدیران منابع انسانی ارتباط خود را با توسعه فناورانه حفظ می کنند، ضروری است موضوعاتی که با نقش های اصلی پرسنلی آن ها مرتبط می شوند را با موضوعات عمومی کاری و اقتصادی ترکیب کنند. این مقاله به روش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی انجام شده است. با توجه به موارد مذکور ، هدف این مقاله بررسی مفهوم، وظیفه، رویکرد ها و اهداف مدیریت منابع انسانی و شیوه های موفقیت سازمانی واحد منابع انسانی و تاثیر مستقیم آن ها بر محیط کسب و کار می باشد