سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نبی الله لهراسبی – کارشناس مدیریت امداد و سوانح (تکنیسین فوریتهای پزشکی) دانشگاه علوم پزش

چکیده:

مقدمه:در عصر حاضر سلامتی یکی از مهمترین دغ دغ ه ه ای ن وع بشر است و نظام ا رائ ه خدمات بهد اشتی درمانی نقش روز افزونی را از طریق سیاست گ ذا ری ، حاکمیت درون بخشی و رهبر ی بین بخشی بر ای حفظ و ارتقا سلامت مردم در ابعاد مختلف آن ب رعهده . از آنجایکه ، پرستاران پرتعدادترین سرمایه های انسانی در مقوله حفظ امنیت سلامت جامعه هستند.لذا نقش آنها در تصمیم گیری سازمان می تواند تحول عظیمی در کیفیت ارایه خدمات بهداشتی درمانی ایجاد کند. هدف وروش تحقیق :هدف بررسی نقش مدیریت مشارکتی بر کارآمدی کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در سازمانهای ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی بوده که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ،مقالات،پایان نامه ها و سایتهای معتبر علمی نقش نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی پرداخته،انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان، باعث کارآمدی نیروی انسانی ، مدیریت و سازمان شده ، ودر نتیجه باعث بالارفتن کیفیت خدمات ارایه شده و رضایتمندی بیشتر مردم می شود.در این مقاله همچنین یک مدل بومی ارایه شده است.