سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیما تولایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
سید مسعود سیدی – استادیار گروه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیر

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی نقش مدیریت درزمینه سازی برای پرورش کارآفرینی و تاثیر آن بربهره وری نیروی انسانی ازدیدگاه کارکنان سازمان مسکن و شهرسازان استان فارس بوده است بدین منظور چهارشاخص اصلی عملکرد مدیربرای کارافرینی درنظر گرفته شده اند که شامل هدف گذاری بصورت روشن امکان ارتقا شغلی ایجاد فضای کاری دوستانه و حمایت ازنوآوری به عنوان متغیرهای مستقل بوده و سنجش بهره وری به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده اند که درجمع آوری اطلاعات میدانی ازابزار پرسشنامه استفاده گردیده است مشابه چنین پژوهشی درسال ۸۵ درشرکت نفت مناطق مرکزی ایران درخصوص اثربخشی مدیریت دربروز و پرورش کارافرینی انجام گرفته است همچنین درسازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران نیز عوامل موثربرارتقا بهره وری مورد بررسی قرار گرفته اند نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده عملکرد نسبتا مناسب مدیریت درزمینه سازی مناسب برای پرورش کارافرینی موثربربهره وری با شاخصهای مطرح شده م یباشد.