سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید جلیل لاجوردی – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
سکینه حاتمی – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور کنگان

چکیده:

هدف این مقاله بررسی نقش مدیریت دانش ضمنی به عنوان یک منبع مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی جم می باشد. در تحقیقات موجود بیشتر به بعد دانش آشکار پرداخته شده و اداره دانش ضمنی در سازمان ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش استفاده از دانش ضمنی با تأکید خاص روی اهمیت آن و کاربردش در سازمان در جهت کسب مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور سطوح اساسی مدیریت دانش ضمنی بر اساس مطالعات انجام گرفته شناسایی شده و در نهایت تأثیر آنها در مزیت رقابتی مؤسسه بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق کارمندان رسمی شرکت پتروشیمی جم است که ۷۶۶ نفر می باشند و نمونه آماری ۱۱۰ نفر می باشند که به صورت تصادفی در بین واحدهای مختلف شرکت پرسشنامه توزیع گردید. روایی دو پرسشنامه مربوط به مدیریت دانش ضمنی و مزیت رقابتی با نظر اساتید تأیید و پایایی آن ها با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اول ۹۲/ . و پرسشنامه مزیت رقابتی ۸۴/. به دست آمد. یافته ها نشان می دهد که تکامل، حیات بخشی و انتقال دانش ضمنی به عنوان مؤلفه های مدیریت دانش ضمنی با مزیت رقابتی در شرکت پتروشیمی ارتباط دارد. و از بین این مولفه ها تکامل دانش ضمنی به شدت در ارتباط با مزیت رقابتی بود. البته با توجه به این که تحقیق حاضر در شرکت پتروشیمی جم انجام شده است، صرفا در همین قلمرو سازمانی قابلیت تعمیم دارد و نمی توان نتایج حاصل از آن را به کل مجتمع های پتروشیمی ایران یا سایر سازمان ها تعمیم داد.