سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد حکاک – استاد یار گروه مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
محمدرضا اسماعیلی – استاد یار گروه مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
مسلم میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری در افزایش اثربخشی سازمان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک کشاورزی میباشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۵۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی میباشد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده و پایایی کل پرسشنامه برابر ۶٫۲۹ % میباشد. فرضیههای تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفته و تمامی این فرضیهها در سطح اطمینان ۶۵ % تأیید شدند. جهت تکمیل نتایج تحقیق از آزمونهای دیگری نظیر؛ تحلیل واریانس تک عاملی، آزمون T تک نمونه ای با گروههای مستقل، توکی و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مشتری محوری بیشترین تأثیر را در افزایش اثربخشی سازمان دارد.