سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدابوالحسن موسویان – کارشناسی حمل و نقل

چکیده:

بیمه یکی از دستاوردهای خلاقانه و دوراندیشانه بشر به منظور مقابله با رخدادهای ناگوار ازجمله حوادث ناشی از حمل و نقل است صنعت حمل و نقل یکی از بسترهای حیاتی چرخه اقتصادی جامعه به شمار می رآید که خسارتهای وارده به آن می تواند کارکرد آن را دچار مشکل کندحمل و نقل از آن دست نیازهای جوامع انسانی بوده که به دلیل اهمیت و نقش آن ادمی را به استفاده از جدیدترین شیوه ها و فناوریها واداشته است با گسترش روزافزون به کارگیری گسترده ان درجامعه راهبردهای خدمات صنعت حمل و نقل نیز دستخوش دگرگونی گشته که با پیدایش خدمات الکترونیک مفهومنوینی مطرح شده است این مفهوم درمدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی و فروش الکترونی درصنعت حمل ونقل تجلی یافته است دراین بین مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه ای از روشها و فناوریهاست که روش ساختار طراحی و ارتباط برای بازاریابی و فروش در صنعت حمل و نقل را تغییر می دهد بنابراین با بهره گیری ا ز مدیریت ارتباط با مشتری بسیاری از مشکلات از جمله مسائل و تنگناهای بازاریابی و فروش به ویژه فروش بیمه الکترونی درحمل و نقل رفع گردیده و می تواند بصورت یک راهبرد موثر برای بازاریابی و فروش بیمه الکترونی درصنعتحمل و نقل عمل کند.