سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ارسلان شکرچیان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان مربی پژوهشی پا
پیمان اسفندیارپور – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان مربی پژوهشی پا

چکیده:

در این بررسی در جنگل های استان کرمان تحول خاک وپوشش گیاهی بررسی گردیده برای این کار یک منطقه یک هکتاری به وسیله سیم خاردار قرق گردیده است و یک منطقه یک هکتاری نیز بعنوان شاهد بدون قرق در نظر گرفته شد و ارتفاع و تاج پوشش و قطر برابر سینه و زادآوری گونه های درختی و درختچه ای اندازه گیری گردیده. همچنین برای بررسی خاک در داخل و خارج منطقه قرق فشردگی خاک نیز اندازه گیری شده است تا فشردگی بر اثر عبور و مرور دام در نظر گرفته شود. پس از ۵ سال مشخص شد که گونه بنه به علت سن زیاد درختان و ارتفاع زیاد آنها از تخریب کمی برخوردار هستند و بیشترین تخریب مربوط به گونه های بادام و کهکم می باشد. گونه کهکم در منطقه بر اثر چرای مفرط دام به صورت کپه ای در آمده است و مانند یک گیاه مرتعی به نظر می رسد و قرق تاثیر زیادی بر روی رشد این گونه دارد. اما درخت بادام بیشتر بر اثر تخریب انسانی و برداشت جهت چوب هیزمی تخریب داشته است که بیشترین تخریب نیز مربوط به این گونه می باشد. برای بررسی زادآوری مشخص گردید که مدت ۵ سال برای تجدید حیات درختان جنگلی کم می باشد و بیشتر از این زمان برای احیاء و زادآوری لازم است. فشردگی خاک جنگل در منطقه قرق شده ۱/۷ BD و در خارج از منطقه قرق ۱/۵ BD می باشد. مقدار املاح معدنی درخاک درداخل و خارج از قرق تغییر محسوسی نداشته است. ولی مقدار مواد عالی در خارج قرق زیادتر شده است.