سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

زهرا باقری – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه
فاطمه شیاسی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
مسلم مالکی – کارشناس ارشد IT

چکیده:

هدف اصلی از انجام این پزوهش بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی است. پزوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، یک پزوهش توصیفی پیمایشی است. سوالات مورد – بررسی شامل بررسی تفاوت دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان شهرضا در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش بیکاری و افزایش کاررآفرینی و اشتغال و بررسی نقش کارآفرینی در ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی و بهبود اقتصاد کشور از دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور است.جامعه آماری این پزوهش شامل کل اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان شهرضا است که تعداد ۱۱۱ نفر از آنها، ۰۱ نفر از دانشگاهآزاد و ۰۱ نفر از دانشگاه پیام نور به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ای که بر مبنای اهداف و سوالات پزوهش تنظیم گردیده استفاده شده است. روایی پرسشنامه مذکور توسط تعدادی از اساتید دانشگاه اصفهان تآیید گردیده و و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۵۰ ٪ بدست آمده و داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و از طریق آزمون t مستقل و کای ۲ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بین دیدگاه اعضای هییت علمی دانشگاه های آزاد و پیام نور در مورد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه ی فرصت های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد و اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه فرصت های کارآفرینی نقش مثبت و سازنده ای ایفا می کند.