سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لطف ا… فروزنده دهکردی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
حمیدرضا عامل اردستانی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز ار
سعید نوریان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل) دانشگاه پیام نور

چکیده:

عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست عصری که بشردرآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیاز می باشد امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعات و ارتباطی مختلف و پیشرفته امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را درهرزمینه ای دریافت می کنند اما بی شک بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوریهای اطلاعات و ارتباطی برمحیطهای سازمانی بوده است کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درسازمان ها سبب شده است تا این محیط ها به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند این امرسبب می شود تا ارتباطات میان افراد به منظور انجام کار اموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیر شود دراین مقاله نقش فناوری اطلاعات بربهبود چرخه مدیریت دانش درسازمان تامین اجتماعی استان اصفهان مورد بررسی قرارمیگیرد نتایج تحقیق حاکی ازآن است که بین فناوری اطلاعات و بهبود ابعاد چرخه مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.