سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس سنتی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
الهه محسنی – کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

سال ۱۳۹۰ توسط مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نامنهاده شده است و بدون شک یکی از نتایج قابل انتظار جهاد اقتصادی محصول به یک رشد اقتصادی پایدار است از سویدیگر رشد و توسعه اقتصادی درهرجامعه ای درگرو بکارگیری تمامی ظرفیت ها و منابع بالقوه درتمامی بخشهای اقتصادی و اجتماعی آن جامعه است دراین میان مناطق روستایی جز جدایی ناپذیر هرجامعها ی هستند که میتوانند به نیروهای پرتوان و مولد تبدیل شده ونقش بی بدیلی درتوسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند فناوری اطلاعات ابزاری است که می تواند منجر به بکارگیری ظرفیت های عظیم و پتانسیل بالقوه مناطق روستایی درجهت توسعه اقتصادملی گردد تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش فناوری اطلاعات دربکارگیری ظرفیت های موجودمناطق روستایی ایران درجهت افزایش تولید ناخالص ملی است جامعه آماری تحقیق مشتمل بر۱۳۰ نفر از خبرگان آگاه درزمینه اقتصادی فناوری اطلاعات و توسعه روستایی بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند