سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مژگان اسمعیل نیا –

چکیده:

فن آوری اطلاعات و ارتباطات برکلیه فعالیت های اجتماعی ازجمله کارافرینی تاثیر گذاشته و بسیاری درآنها تحولات اساسی به وجود آوردها ست تجارت با استفاده ازفناوری به سرعت ازمحدوده های محلی و ملی به جهانی تبدیل گردید دانش برسرمایه و نیروی کاربرتری یافته و تولیدات و خدمات به سوی مشتری مداری سوق یافته و سازمان های سنتی فیزیکی به شکل مجازی به انجام کسب و کارپرداختند دراین پژوهش به بررسی نقش IT درکارافرینی دانش آموزان هنرستانهای شهرستان بجنورد پرداخته شده و درحقیقت فناوری پویایی اقتصادی جامعه وا یجاد نوع جدیدی از اقتصاد می شود که آن را اقصتاد دانشم حور می نامند این پژوهش ازنظر هدف یک پژوهش کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی و پیمایشی است برای بررسی ارتباط بین فناوری اطالعات و توسعه کارافرینی از ازمون همبستگی پیرسون تحلیل رگرسیون استفاده شده است جامعه اماری شامل همهدانش اموزان فنی حرفه ای و کارودانش شهرستان بجنورد درسال ۸۹-۹۰ است