سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش سراسری فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین تبیانیان – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مهدیشهر
حسین علی ایلکا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
محمود نیکزادزیدی – دانشجوی دکتری حسابداری و حسابرسی

چکیده:

درتحقیق حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات برروی عملکرد شرکت مخابرات استان مازندران موردمطالعه قرارگرفت براین اساس هدف اصلی تحقیق حاضر دربررسی نقش فناوری اطلاعات برروی عملکرد شرکت مخابرات استان مازندران بوده است که عوامل عملکرد به دو قسمت یعنی رهبری کم هزینه شامل عرضه سریع محصول کارایی منابع انسانی و متمایز سازی شامل ارایه خدمات بیشتر و ارایه خدمات و محصولات جدید تقسیم گردید و به مطالعه تاثیر هرکدام پرداخته شد به منظوردسترسی به این هدف و مشخص نمودن ارتباط بین فناوری اطلاعات و عملکرد پس از طراحی مدل تحقیق به بیان فرضیه فرضیات تحقیق پرداخته و با ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان زبده مقطع لیسانس و بالاتر شرکت مخابرات استان مازندران بودها ست درنهایت تجزیه وتحلیل بدست آمده که البته درمبحث تجزیه و تحلیل نتیجه های بدست آمده از آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه ها آزمون T و میانگین مفروض جامعه آماری جهت سنجش فرضیه های تحقیق استفاده شده است.