سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیده زهره محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طب

چکیده:

مروری کوتاه بر مطالعات انجام شده در دهههای گذشته، بیانگر آن است که اهمیت به کارگیری نظام فن آوری اطلاعات و ارتباطات در امر توسعه به خوبی برای کشور های جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه آشکار شده است. نظام فن آوریاطلاعات و ارتباطات به مجموعهای از فناوری)سخت افزار و نرم افزار ( گفته می شود که وظیفهی تولید، تبدیل، توزیع، انتقال و استفاده از اطلاعات در هر زمان و مکان را بر عهده دارند. دسترسی و گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات، رایانهها، شبکههایدیجیتال، ارتباطات از راه دور، تلویزیون و غیره منجر به ایجاد ظرفیتی بی سابقه در اشاعهی دانش و اطلاعات شده است که درجهت مفید و سودمند واقع شدن باید به گونهای موثر به مردم رسانده شوند. فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل کاربریهای مختلف در حوزههای خدمات اقتصادی، سیاسی، علمی آموزشی، -اجتماعی فرهنگی و… می تواند نقش بسزایی در بهینه شدن فرآیند توسعه ی پایدار داشته باشد چرا که به دلیل قابلیتهای – گسترده و از همه مهمتر افزایش توان مدیریت ساختار جامعه بر مبنای فن آوری اطلاعات امکان هدایت هر چه بهتر سرمایههایمادی و انسانی را در جهت اهداف فراهم میآورد. این پژوهش با بررسی معتبرترین منابع داخلی و خارجی در این زمینه تلاش دارد که نخست مروری کوتاه بر تعاریفی ازفن آوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشد سپس کاربردهای آن را در حوزههای گوناگون اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و … بررسی کند و در ادامه به بررسی نقش آن در توسعهی پایدار کشاورزی و روستایی بپردازد، در پایان نیز به ضرورت این فناوری ها در ترویج کشاورزی اشاره میکند.