سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس کاظمی – مدیر گروه جامعه شناسی پزوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی
محمدرضا طاهری – کارشناس GIS شرکت پایشگر تدبیر

چکیده:

فضاهای عمومی عرصه تجلی روابط اجتماعی است. اینگونه فضاها در مقیاس شهری به عنوان عرصه نمایاندن و رویت پذیر شدن ذهنیت اجتماعی جدید اهمیت ویژه ای دارند. فضاهای عمومی مکانی برای "دیدن و دیده شدن" مردم هستند و اهمیت بسیاری در تحلیل زندگی اجتماعی دارند. در واقع فضاهای شهری می توانند با تغییر الگوهای رفتاری افراد، نوع و میزان روابط اجتماعی را تغییر دهند. در مطالعه حاضر برایکشف نقش های فراغتی فضاهای عمومی و تعیین اولویت ها و نیازهای شهروندان در مورد فضاهای عمومی و برنامه ریزی راهبردی در زمینه مدیریت فضاهای عمومی در آینده، علاوه بر مطالعات اسنادی، با کمک روش پیمایش و مصاحبه های عمیق در هر ۶ ناحیه و محلات منطقه ۱۲ اطلاعات لازم جمع آوری شد ودر نرم افزار SPSS وارد و تجزیه و تحلیل گردید. سپس اطلاعات و نتایج حاصله بصورت Geodatabase در ۹٫۳ ArcGIS طراحی شد. در نهایت براساس بانک اطلاعات طراحی شده، تأثیر هر یک از فضاهای عمومی توسط نقشه و نمودارهای مختلف مستندسازی و نمایش داده شد.