سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه پورحاجی – کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و کارمند دانشگاه علوم پزشکی
فهیمه پور حاجی – کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران و

چکیده:

شناخت ادراکات و احساسات دانشجویان نسبت به فرهنگ و روابط اعضای کلاس برای برنامه ریزی ، و ایجاد تغییرات مثبت حائز اهمیت است.کلاس درس سازمانی است متشکل از مدرس و دانشجو که هر یک مجموعه ای از صفات منحصر به فرد ، همچون احساسات ، ارزشها ، نیازها و انگیزه ها را با خود به کلاس می اورند.این مطالعه با هدف بررسی نقش فرهنگ کلاسی در توسعه آموزش از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد در سال ۱۳۹۰ انجام شد.پژوهش حاضر مطالعه تحلیلی مقطعی بوده و جامعه مورد پژوهش ۴۵ نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت مشهد در سال ۱۳۹۰ بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.ابراز گرداوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش ، که بخش اول شامل مشخصات دموگرافیک ، بخش دوم پرسشنامه فرهنگ کلاسی استفان رابینز (Stephan P Robins) ، شامل هشت سئوال در مورد فرهنگ کلاسی و با مقیاس ۵ نقطه ای بود.داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss ، تجزیه و تحلیل گردید.(۶۰ درصد) افراد شرکت کننده در مطالعه زن و (۳۰درصد) مرد بودند.میانگین سنی افراد (۲۲٫۳۸±۳٫۴) سال بود.(۵۶درصد) دانشجویان به فرهنگ کلاسی دانشگاه امتیاز بینابینی (۲۹-۲۰) دادند. ۲۰ درصد فرهنگی کلاسی را باز (۳۰≤) و ۱۲ درصد آن را بسته ( امتیاز ۲۰>) توصیف کردند.ارتباط مقطع تحصیلی دانشجویان و فرهنگ معنی دار بود و دانشجویان تعامل و ارتباط بیشتر اساتید با دانشجویان و بکارگیری روشهای دانشجو – محور می تواند منجر به برقراری ارتباط بیشتر بین استاد و دانشجو و دانشجویان با یکدیگر و ایجاد فرهنگ باز و صمیمی گردد.