سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیه اسدزاده – مربی فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
زین العابدین اسدزاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

چکیده:

فرهنگ کارآفرینی، مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها، هنجارها، و رفتارهای خلاقانه و نوآورانه است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل میدهد. پژوهشگران بر این باورند که کیفیت این فرهنگ نویدبخش پیامدهای مهمی است. یکی از پیامدهای قابل انتظار، رشد «حرفه گرایی مربیان» است که از جانب پژوهشگران (بویژه در داخل) مغفول مانده است. بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی با هدف بررسی نقش کیفیت فرهنگ کارآفرینی در حرفه ای گرایی مربیان فنی و حرفه ای انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه هایی تهیه و به وسیله ۴۰ مربی مرکز فنی و حرفه ای تکمیل شد. مربیان منتخب به پرسشنامه های فرهنگ کارآفرینی و حرفه ای گرایی مربیان پاسخ دادند. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین کیفیت فرهنگ کارآفرینی با «حرفه ای گرایی مربیان فنی و حرفه ای» رابطه معنی داری وجود دارد. بطور کلی نتایج پژوهش موید این مطلب است که بهبود فرهنگ کارآفرینی منجر به توسعه حرفه ای گرایی مربیان خواهد شد. در نهایت این پژوهش راهکارهایی اجرایی به منظور ارتقا و بهبود این فرهنگ ارزشمند و اساسی در کشور ارائه خواهد داد.