سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منیر جفایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
زهرا رجایی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
نیاز توسلی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد

چکیده:

در کارآفرینی سازمانی، کل سازمان و کارکنان دارای روحیه کارآفرینی هستند و ساختارها و فرهنگ سازمان در آن اثرگذاراست و یک بینش و فهم مشترک در بین مدیران و کارکنان ایجاد می گردد. در بحث کارآفرینی سازمانی در دانشگاه دو دیدگاه مطرح است. در دیدگاه اول، دانشگاه مثل بنگاهی اقتصادی بوده و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه مانند کارآفرینی سازمان های انتفاعی تعریف می گردد. در نگاه دیگر، کارآفرینی دانشگاهی عبارت است از کاربرد دانش و برانگیختن رفتار کارآفرینانه در بین تمام اعضا و ساختارهای مجموعه دانشگاهی که بنابراین طبق دیدگاه دوم دانشگاه ها باید به تقویت تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی پرداخته و به ایجاد ساختارهای سازمانی جدید که افراد را برای ایجاد و به کارگیری انگیزههای کارآفرینانه و حفظ تعهدشان و کارآفرینی درون سازمانی توانمند سازد بپردازند. از آنجا که فرهنگ سازمانی و تعهد بیشترین تاثیر را در کارآفرینی سازمانی دارد، در این تحقیق ضمن بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در دانشگاه آزاد (بررسی موردی) نقش آن در کارآفرینی سازمانی بررسی شده است. در این تحقیق از مدل دنیسون برای سنجش فرهنگ سازمانی و برای سنجش تعهد از مدل آلن و می یر استفاده شده است. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، فرضیات پژوهش موردآزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه اصلی نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی وتعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ونتایج فرضیه های فرعی مربوط به آن نیز تایید شد.