سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسام الدین توان بخش – کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی نقش ظرفیت جذب درموفقیت اجرایی IT است. ظرفیت جذب بعد جدیدی از یادگیری و خلاقیت است. نوع فرهنگ سازمانی مؤثر بر ظرفیت جذب مورد بررسی قرارگرفته است. حجم نمونه این تحقیق، مجموعاً به تعداد ۱۱۴ نفر از پرستاران بیمارستانهای منتخب شهر تهران در نظر گرفته شده است. روش تحقیق از نوع پیمایشی است که از طریق پرسشنامه ،اطلاعات جمع آوری گردیده است و برای سنجش آنها از مدل های آماری همبستگی و رگرسیون چندگانه از طریق نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرهنگ سازمانی و ظرفیت جذب، رابطهای مستقیم و تأثیری مثبت بر روی موفقیت اجرایی ITداشته است.