سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نسیم نجفقلی پور کلانتری – دکترای معماری،
دیاکو آریا – کارشناسی ارشد معماری
علی فتح الله زاده – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

از آنجایی که نمی توان جرم را بطور کامل کنترل کرد ، لذا شناخت عواملی که باعث بروز بزهکاری و وقوع جرم میشوند راه حل موثری در این زمینه می باشد .رویکردهای جدید طراحی شهری به دنبال آن هستند که بتوان از طریق ساختار کالبدی شهری و طراحی محیطهای مصنوع از ارتکاب جرائم جلوگیری کنند.در این میان نقش فرم و نمای شهری جایگاه ویژه ای دارد که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است مقابله با ناامنی در شهرها بدون شناخت عوامل پیدایش آن امکان پذیر نیست لذا بررسی این عوامل اهمیت به سزایی دارد و بافت شهری نقش بسیار مهم و انکار ناشدنی در وقوع جرایم ایفا می کند شناسایی مکانهای مستعد برای جرم در شهرها در زمان کنونی که جمعیت شهرها افزایش می یابد اهمیت روز افزون می یابد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش فرم ساختمان و نمای شهری بر وقوع و ارتکاب به جرم و تبیین عوامل محیطی مؤثر بر تشویق بزهکاران در ارتکاب به جرم در بافت شهری است. روش اجرای تحقیق حاضر، توصیفی تحلیلی است داده ها، به روش کتابخانه اى و میدانى با استفاده از کتابها و مقالات و منابع اینترنتی جمع بندی شده و سپس مورد تجریه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن که استفاده از فرمهای ساختمانی پیچیده و نامنظم در بافت منطقه مسکونی که این خود باعث نابسامانی در مقیاس محله شده است و همین امر امکان مشاهده و دستگیری را کمتر نموده و همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته در رابطه با نمای شهری توجه به نور و روشنایی و همچنین تعبیه جداره هایی که بتوان امکان نظارت بیشتر را محیا سازند ضرورت پیدا می کند.