سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صمد شادفر – استاد یار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
محمد عباسی – کارشناس ارشد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
محمد نمکی – استاد یار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

یکی از انواع پدیده های ژئومورفولوژیکی که موجب تخریب ارا ضی و از بین رفتن خاک و عدم امکان فعالیت های کشاورزی و بهره برداری اقتصادی از عرصه های منابع طبی ی می شود فرسایش خندقی مبی باشد جهت گسترشاستراتژی های مناسب به منظور جلوگیری از ایجاد فرسایش خندقی درک علل ایجاد آن ضروری است دراین تحقیق متغیرهای کاربری ارا ضی و جهت شیب در محیط سی ستمهای اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( تهیه و رقومی گردیدند. برای تهیه نقشه پراکنش فرسایش خندقی از عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای ETM+ و عملیات میدانی با استفاده GPS استفاده شردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جهت های شیب شمال مشرق و جنوب شرقی با ۶۹/۰۶ درصد و کاربری مراتع متوسط و زمینهای کشاورزی با ۹۸/۸۵ درصد دارای بیشترین و گسترش مناطق تحت تاثیر فرسایش خندقی در حوضه آبخیز مورد مطالعه می باشند.