سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساجده خراباتی – کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سید میثم میرشجاع – کارشناسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده:

فضاهای عمومی شهری، محلی برای مناسبات و تعاملات اجتماعی هستند و با حضور انسان و فعالیت او معنا می یابند. میادین شهری بخشی از فضاهای عمومی شهر می باشند که دارای ابعاد مختلف معنایی، کارکردی و کالبدی هستند و می توانند نقش مهمی در ارتقای کیفی فضاهای شهری ایفا کنند. در این میان، توجه به عوامل مؤثر در ایجاد حس تعلق به میدان های شهری می تواند نقش مؤثری در افزایش حضور افراد و سرزندگی میدان ها داشته باشد. در واقع حس تعلق به مکان پیوندی عاطفی، میان انسان و مکان است که در نتیجه تعامل انسان و مکان ایجاد می شود. با ایجاد حس تعلق ، فضا برای فرد معنا پیدا می کند و در نهایت رابطه فرد و مکان توسعه می یابد. یکی از عوامل موثر در ایجاد حس تعلق به مکان، عوامل معنایی مکان می باشد. در این پژوهش با هدف بررسی نقش عوامل معنایی مکان در ایجاد حس تعلق به میادین شهری، میدان تیرانداز سمنان به عنوان نمونه موردی بررسی شده است. میدان تیرانداز سمنان، یکی از میادین قدیمی شهر سمنان است که از سرزندگی خاصی برخوردار می باشد. روش تحقیق این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و پس از مرور ادبیات موضوع، نمونه موردی میدان تیرانداز سمنان با روش مطالعه میدانی (مشاهده، پرسشنامه و عکس) مورد بررسی قرار گرفته و داده های بدست آمده، به روش کمی تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری میان عوامل معنایی و حس تعلق به مکان در میادین شهری وجود دارد. مولفه نقاط کانونی، خاطرات و نشانه های مکان به ترتیب، موثرترین عوامل معنایی در ایجاد حس تعلق در میدان تیرانداز می باشند.