سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد محمودی میمند – استادیار دانشگاه پیام نور
محسن اعظمی – دانشجوی دکتری مدیریت
نوین اقتدارشهیدی – دانشجوی ارشد مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده:

دولت الکترونیکی اندیشه ای است که زمان تحقق آن فرارسیده است دربسیاری ازکشورها توجه به مفهوم دولت الکترونیکی و پیاده سازی آن اهمیت بسزایی پیدا کرده است هدف ازاین مقاله بررسی نقش عوامل مدیریتی موثربرتوسعه زیرساختهای دولت الکترونیک می باشد که ضمن معرفی زیرساختهای موردنیاز برای برپایی دولت الکترونیک به بررسی نقش عامل مدیریت و زیرمجموعه های آن و نیز اثراتی که این فاکتورها برتوسعه دولت الکترونیک دارند درقالب مدل بسترهای موردن یاز برای ایجاد دولت الکترونیک پرداخته شده است.