سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غزاله وفائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاکشناسی، کرج، ابران
محمد آقالطف الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه خاکشناسی، کرج، ابران
امیرعلی نجم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ابران
نیما جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان، کرج، ایران

چکیده:

گندم ) Triticum aestivum ( از گیاهان استراتژیک بوده و قوت اصلی مردم ایران است. امروزه تأمین مواد غذایی غنی شده منجمله، دانههای غنی شده ) Fortification ( غلات و حبوبات تأکید میشود. از آنجائیکه مصرف زیاد کودهای فسفره باعث کاهش جذب روی توسط گیاه میگردد. به منظور بررسی نقش عنصر غذایی سولفات روی بر پروتئین و کیفیت تغذیهای دانه گندم آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با ۳ تکرار با ۲ سطح کود سولفات روی ) ۰۴ Zn1 = 4، Zn0 = کیلوگرم در هکتار(، تراکم بذر ) ۰۸۴ d1= و ۲۰۴ d2= کیلوگرم در هکتار( و۳۴۴ کیلوگرم در هکتار کود اوره در سه قسط در سال زراعی ۸۸ ۸۸ بر روی گندم رقم پیشتاز در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – اجرا شد. نتایج نشان داد با مصرف سولفات روی اسیدفیتیک ) PA ( که شکل فسفر ذخیرهای در غلات و از عوامل مؤثر بر کیفیت تغذیهای گندم می- باشد و علت دور ریز کردن سبوس از آرد را فراوانی اسیدفیتیک در آن ذکر نمودهاند، در سبوس کاهش داده بطوریکه غلظت اسیدفیتیک در نمونه شاهد ۵/۴۷گرم در کیلوگرم و در نمونه کود داده شده به ۲/۳گرم بر کیلوگرم رسید. برهمکنش روی و تراکم بذر بر غلظت اسیدفیتیک دانه در سطح احتمال ۵ درصد معنیدار شد. و بیشترین غلظت ) PA ( در تیمار Zn0d2 به مقدار ۶/۵گرم بر کیلوگرم و کمترین غلظت اسیدفیتیک بر اثر تیمارZn1d2به مقدار ۲/۲گرم بر کیلوگرم بدست آمد.