سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیوان کریمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهر
علی سلاجقه – استادیار دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی – استادیار دانشکده منابع طبیعی – دانشگاه تهران
شهرام خلیقی – استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده:

آبخیزداری ، برنامه ریزی، اجرا و مدیریت پروژه ها و طرح های حفظ و احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شوندۀ موجود در حوزه های آبخیز است. با توجه به سابقه طولانی آبخیزداری در کشور لزوم ارزیابی اقدامات انجام شده و بررسی تأثیرات متصور از این طرح ها اقدامی ضروری در دستیابی به میزان موفقیت فعالیت های انجام شده و ره گشای ادامه کار می باشد. اولین گام اصولی در ارزیابی عملیات آبخیزداری، کمی نمودن میزان تأثیر ان ها به وسیله اندازه گیری پارامترهای تعیین کننده و بررسی چگونگی دستیابی به اهداف اصلی و فرعی است. در این تحقیق تأثیر عملیات مکانیکی (سدهای خشکه چین، گابیونی و سنگی، ملاتی) اجرا شده و در حوزه آبخیز سیرا – کلوان بر روی زمان تمرکز و زمان تأخیر حوضه بررسی شد و عملکرد آن ها تشریح شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که عملیات مذکور بر روی زمان تمرکز و زمان تأخیر حوضه تأثیر ناچیزی داشته است و تأثیر ناچیز آن ها را می توان ناشی از کافی نبودن حجم سازه ها و یا عدم اجرای ان ها را در بعضی از آبراهه های اصلی دانست.