سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالطیف باش قره – پژوهشگاه نیرو
سیدجمال الدین واسعی – پژوهشگاه نیرو
محمد عاشوری – پژوهشگاه نیرو
پیمان نظریان – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده:

ازترانسفورماتورهای نوتریازمین برای ایجادنقطه نوترال مصنوعی درسمت مثلث پستهای فوق توزیع ومحدودسازی جریان اتصالی زمین سمت ۲۰ کیلوولت این پستهااستفاده می شودوبدون تجهیزامکان تشخیص خطای اتصال زمین درسمت ۲۰ کیلوولت پستهای فوق توزیع وجودنخواهدداشت . خرابی ترانس زمین می خوهدمنجربه تحمیل هزینه های مستقیم نظیرهزینه های خریدنصب ویاتعمیرات ونیزهزینه های غیرمستقیم نظیربروزخاموشی وکاهش قابلیت اطمینان شبکه شود. اخیراوقوع حادثه سوختن ترانسهای زمین درتعدادی ازپستهای فوق توزیع برخی شرکتهای برق منطقه ای گزارش شده است. عوامل مختلفی ممکن است باعث سوختن ترانسهای زمین گردد.دراین میان طبق بررسی های صورت گرفته تنظیم نامناسب سیستم حفاظت پستها میتواندیکی ازعوامل عمده درسوختن این تجهیزات باشدمقاله حاضربه بررسی نقش تنظیم مناسب سیستم رله وحفاظت پست هادرجلوگیری ازخرابی ترانسفورماتورهای زمین پرداخته ویک رویه مشخص برای تنظیم بهینه رله های حفاظتی پستها برای جلوگیری ازسوختن این تجهیزا ارائه نموده است. دراینجاابتدادرموردسیستم حفاظت سمت ۲۰ کیلوولت پست های فوق توزیع ربرابراتصال زمین مقدمه مختصری بیان شده وسپس انجام مطالعات وتحلیل سیستم درحالت وقوع اتصال زمین درسمت ۲۰کیلوولت یک پست فوق توزیع نمونه ارائه شده وحالت های مختلف قطعه کلیدهادراثراتصالی بررسی شده است. درادامه سیستم حفاظت دربرابر اتصال زمین پست موردنظرموردبررسی قرارگرفته است. درتحلیل ها وقوع خطادرنقاط مختلف سمت ۲۰ کیلوولت پست وباتوجه به مشخصه رله های E/F درنظرگرفته شده است. درنهایت نتایج وراهکارهای عملی بدست آمده ازمطالعه حاضرونیزبررسی سیستم حفاظت چندپست موردمطالعه دیگربرای جلوگیری ازسوختن ترانسهای زمین ارائه شده است