سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز فتح آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطائی – استاد دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – دانشیاردانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد کنشلو –

چکیده:

در طراحی معادن اکثرا بًر روی تاثیر پارامترهای فنی تکیه شده و مدل زمینشناسی بطور قطعی فرض میشود. این مدل از چندمنظر احتمالپذیر است، یکی از منظر عیار و دیگری از منظر زمینشناسی. عدم قطعیت زمینشناسی به بحث شکل و پیوستگیکانسار مربوط میشود که در صورت انتخاب حدود مناسب میتوان آن را کاهش داد. در این تحقیق نقش عدم قطعیت عیار بر روی تعیین حد روباز – زیرزمینی معدن بوکسیت گلبینی دو جاجرم مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور توزیع عیار کانسار با استفاده از روش گوسی متوالی، شبیهسازی شده و حد روباز – زیرزمینی به صورت جداگانه در شرایط مشابه تعیین شده است.مطالعات نشان می دهد عدم قطعیت عیار در تعیین حد روباز – زیرزمینی نقش قابل توجهی دارد و نادیده گرفتن این عدم قطعیت مورد ارزیابی قرار گرفته است.