سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی چه گونی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد
شهریار پاکروان – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
هادی زارعی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سام حائری پور – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

دراستان اصفهان ۴۵۰ واحدتولیدی اجر وجود دارد که عمده آنها درشمال شهر اصفهان و مسافت آنها تا مرکز شهر کمتر از ۵۰کیلومتر می باشد این واحد ها ازیک طرف روزانه ۳۰۰۰۰ مترمکعب از خاک حاصل خیز منطقه را مصرف میکنند که باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی منطقه یمشود و ازطرف دیگر عامل انتشار سالانه صدهاتن غبار به داخل شهر اصفهان می باشد که اثرات زیان آوری برکیفیت هوای شهر وارد کرده است مطالعه حاضر ازنوع توصیفی تحلیلی و هدف اصلی آن بررسی آلودگی هوای ناشی از عملکرد کارخانجات اجرپزی با کوره های قدیمی هوفمن درشهر اصفهان و همچنین بررسی وضعیت زیست محیطی کارخانه تولیدی آجرنمای کوثراصفهان به عنوان کارخانه مجهز به کوره های تونلی جدید از طریق تعیین میزان و غلظت گازهای خروجی از دودکش آنها و براورد بارآلودگی ناشی از آنها می باشد برای این منظور پس ازانجام مطالعات کتابخانه ای مراجعات سازمانی و بازدیدهای میدانی اطلاعات مورد نیاز اخذ گردید و با استفاده ازدستگاه Testo 350-M/XL غلظت گازهای آلاینده خروجی ازدودکش محاسبه و ازروش گراویمتریک برای اندازه گیری ذرات معلق مورد استفاده و با استانداردهایموجود مقایسه و تجزیه و تحلیل قرارگرفت