سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چکیده:

راه اندازی و گسترش صنایع ، در نواحی روستایی در حکم راهکاری برای توسعه اقتصادی کشورها ی در حال توسعه تلقی می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش صنایع روستایی در توسعه اقتصادی از دیدگاه ساکنان روستاهای دهستان حسنلو از توابع شهرستان نقده می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی استوبرایتجز یه تحلیلی افتهها ازنرمافزار spss استفاده شده است که متناسب با نوع داده ها آزمون آماری خی دو برای تحلیل داده ها به کار گرفته شده است. جامعه آماری مورد پژوهش ۵۳۲۹ نفر می باشد، ۷۰ نفر به روش کوکران به عنوان نمونه انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان می دهد که بین متغیر صنایع روستایی در دهستان حسنلو با متغیرهای درآمد و اشتغال زایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.