سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

منیره منوچهری – دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرما

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی راه های توسعه و مطرح کردن صنایع دستی روستاهای پر قدمت کرمانشاه در سطح ملی و بین المللی و بررسی رابطه آن با جذب گردشگر و درآمدزایی می باشد، توسعه روستایی عامل بهبود شرایطزندگی افراد کم در آمد ساکن روستا و خود کفا ساختن آنان در روند کلی توسعه یک کشور است و این خود کفایی جزء برنامه های کار آفرینی است. یکی از اهداف کار آفرینی، توسعه پایدار روستایی است و در این رابطه پرداختن بهصنایع روستایی، صنایع تبدیلی و صنعت گردشگری و ایجاد مشاغلی نظیر عرضه انواع صنایع دستی و تولیدات اولیه خانگی است که کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها را در پی دارد و معرف روستاهای پر جاذبه و پر قدمت در استانکرمانشاه است. پژوهش حاضر یک مطالعه مروری است که با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه ای مستقیم بین صنایع دستی روستاها وجذب توریسم و کار آفرینی وجود دارد.