سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن بنایی قهفرخی – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
محمدرضا قطبی راوندی – استادیار دانشکده بهاشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مهربان صادقی – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
سیدراشد جزایری – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست

چکیده:

آلودگی هوا ناشی از ذرات معلقPM یکی از مشکلات بزرگ زیست محیطی است که درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مطرح می باشد ترکیبات سیلیس از عوامل سرطانزای شناخته شده در انسان و عامل اصلی بیماریهای ریوی شغلی در دنیا محسوب می شود که عمدتا از طریق کارخانه های سیمان انسان و محیط زیست درمواجهه با گردوغبار سمی حاوی سیلیس آزاد قرار میگیرند با توجه به اینکه تعیین غلظت این عنصر درهوا ازجنبه های مختلف بهداشتی کنترلی و قانونی حائز اهمیت است این مطالعه با هدف بررسی نقش صنایع در آلودگی هوا به منظور ارایه الگوهای مدیریتی کنترل و حذف ذرات سیلیس آزاد درسال ۱۳۸۹ درکارخانه سپاهان اصفهان انجام گرفته است. این تحقیق از نوع مطالعات تجربی کاربردی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی گردوغبار قبل و بعد از وسایل غبارگیر براساس روش شماره ۵ سازمانEPA در ۲۱ ایستگاه در مدت زمان ۶ ماه انجام گرفت برای طراحی سیستمهای تهویه موضعی از روش تعادل از طریق طراحی استفاده شد نمونه برداری برمبنای توزیع اندازه ذرات نیز با استفاده از دستگاه DIGITAL BALANCE مدل HR200 و شماره سریال ۱۲۳۱۲۳۷۳ ساخت کشور ژاپن انجام گرفت دراین مطالعه از بگ فیلترها و الکتروفیلترها و هود خیمه ای یا سایبانی براساس VS-99-03 هود اتاقکی براساس VS-85-01 استاندارد تهویه صنعتی ACGIH استفاده گردید و داده های خاص از اندازه گیری ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 , و آزمونهای آماری T- test وWay Anova- one مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.