سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی پروری – کارشناس ارشد سازه
مراد پروری – کارشناس ارشد شهرسازی

چکیده:

نگرش برچگونگی مدیریت شهری نشان میدهد که سازمان های متعددی درامور مربوط به مدیریت شهری تاثیر گذار و مرتبط می باشند و با توجه به شکل گیری و تشکیل شورای شهر هنوز مدیریت شهر نتوانسته به صورت مدیریت واحددرآید باتوجه به اینکه شورای شهر نقش مهمی درامور شهر و شهرداری و نقشهای نظارتی دارد و با توجه به اینکه شهرها با مشکلات فراوان درمدیریت شهری روبرو میب اشند لذا می بایست قوانین جدیدی برای شورای شهر تدوین شود و قوانین فصلی شوراها مورد بازنگری قرارگیرند تاموجب هماهنگی بین سازمان ها و نهادها درکاهش و حل مشکلات درمدیریت شهری گردد این پژوهش درصدد است به نقش شورای اسلامی شهرها درمدیریت شهری درایران بپردازد.