سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر یعقوبی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان
مریم یعقوب زاده – کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

بخش کشاورزی ایران با فرصت های ارزشمند و چالش های جدیدی در عرصه داخلی و محیط جدید اقتصاد جهانی مواجه است. یکی از این فرصت ها داشتن نیروی انسانی تحصیلکرده غنی در گرایشهای های مختلف کشاورزی است. بی شک در صورتی که تصمیمات به هنگام و کارساز توسط سیاستگذاران و برنامه ریزان این بخش در جهت استفاده از دانش آنان اتخاذ نشود، این فرصت گرانبها به تهدید تبدیل خواهد شد. یکی از راهکارهایی که طی چند سال گذشته در این راستا صروت گرفته تاسیس شرکتهای خدمات توسعه کشاورزی است. با توجه به سپری شدن چند سال از تاسیس و به کار گیری این شرکتها این سوال مطرح است که آیا این شرکتها که با هدف ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی و توسعه کشاورزی ایجاد شده اند، در رسیدن به اهداف موفق بوده اند؟ هدف این مقاله بررسی میزان تحقق اهداف این شرکتها در زمینه توسعه کشاورزی و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی و تعیین موانع تحقق اهداف آنها بود. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده است و از نوع توصیفی – اکتشافی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را اعضای شرکتهای خدمات توسعه کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند که تعداد کل انها ۱۶۵ نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۱۱۰ نفر برآورد گردید. ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. جهت روایی پرسشنامه از طریق پانل متخصصان مشتمل بر کارشناسان صاحب نظر و دارای تجربه در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مدیریت ترویج استان زنجان اقدام شد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده جهت بررسی پایایی سوالات نگرشی پرسشنامه. ۰,۸۶ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارSPSS نسخه ۱۵ بهره گرفته شد. نتایج تحلیل داده ها از دیدگاه پاسخگویان نشان داد این شرکتها در دستیابی به اهداف خود در زمینه ارائه اطلاعات فنی کشاورزی و ارائه خدمات به کشاورزان تا حد متوسطی موفق بوده اند و موفقیت آنها در افزایش راندمان محصولات کشاورزی، توسعه کشاورزی منطقه و افزایش درآمد کشاورزان کمتر از حد متوسط بوده است.