سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش مدیریت تحول در سازمان ها با رویکرد علوم رفتاری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمدرضا ذبیحی – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ازاد اسلامی شهر مشهد
وحید فدایی زاده – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی شهر مشهد

چکیده:

هدف از این پژوهش، بررسی نقش شبکه های اجتماعی کارآفرینان در تشخیص فرصت ها در صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد می باشد. بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته و با استفاده از ادبیات و پیشینه پژوهش، ابعاد و مولفه های مرتبط با مفهوم شبکه های اجتماعی کارآفرینان در تشخیص فرصت ها شناسایی شد و بر مبنای این متغییرها، پرسشنامه ای مبتنی بر ۴۷ مؤلفه طراحی گردید و روایی آن از طریق اساتید راهنما و خبرگان این امر مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد می باشند، که حجم نمونه برابر با جامعه آماری پژوهش به تعداد ۷۵ نفر از مدیران پارک علم و فناوری شهر مشهد می باشند. برای تحلیل یافته ها، برای فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون استفاده شد که نتایج حاصل از فرضیه اول، حاکی از تأیید این فرضیه و تأثیرگذاری شبکه اجتماعی بر تشخیص فرصت کارآفرینانه می باشد و همچنین برای فرضیه های بعدی پژوهش، نتایج حاکی از تأیید این فرضیه ها و تأثیرگذاری (ساختار روابط اجتماعی، منابع اجتماعی اطلاعات، محتوای روابط اجتماعی، شیوه های انتقال اطلاعات) بر تشخیص فرصت کارآفرینانه می باشد. همچنین فرضیه ششم پژوهش به دلیل اینکه تاثیر شبکه های اجتماعی بر شناخت فرصت ها با نقش عامل مداخله گر هوشیاری کارآفرینان، دارای ضریب همبستگی کوچکتری نسبت به تاثیر مستقیم شبکه های اجتماعی بر فرصت های کار آفرینانه است، این فرضیه رد می شود. ( نرم افزار مورد استفاده spss نسخه ۱۸ ) .