سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزانه مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان

چکیده:

عامل مهم شکل دهی معماری کویر اقلیم و آب است وبا مطالعه و تعمق در معماری بومی مناطق کویری نظیر شهر گرمسارو نحوه تعامل انسان بومی با محیط درمی یابیم که تفکر پایداری محور و توسعه همگام با محیط زیست، رویکرد ی نو ین و بیسابقه نیست. معمار ی این مناطق به گونه ش گفت انگیز با اصول پایداری واقلیم همگراست.هدف از این مقاله شناخت و بررسی میزان شاخصهای آسایش حرارتی و مطابق آن با عوامل اقلیمی در شهر گرمساراست،ازاین رو رعایت محدوده حرارتی پیشنهادی ضمن تا مین شرایط مناسب داخلی، از مصرف ناپایدار انرژی جلوگیری می کند. براساس بررسی انجام شده که با استناد از آمار ۱۲ سالهی ایستگاه گرمسار اخذ گردیده است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی به همراه عملیات میدانی می باشد و سپس با استفاده از روش های بررسی شاخص های حرارتی همانند الگی ، شرایط معماری هماهنگ با اقلیم برای شهرگرمسار تهیه گردیده و فرضیات مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی برای طراحی فضای مسکونی شامل فرم کالبدی جهت قرارگیری ساختمان، موقعیت پنجره ها و… غیره ارائه شده است و پیشنهاداتی برای طراحی فضای مسکونی هماهنگ با مناطق گرم و خشک شامل فرم کالبدی ساختمان، جهت قرارگیری و … ارائه شده است.