سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرامرز سرفراز – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده:

پایدارسازی شیبها به روشهای بیو مهندسی با توجه به دلایل اقتصادی و جنبه های مثبت زیست محیطی مورد توجه و استقبال زیادی می باشد. در این تحقیق نیز اثر ریشه درخت زالزالک زرد و بوته سماق و میزان این تاثیر مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از نمونه های دست نخورده خاک اطراف گیاه حاوی ریشه تهیه گردید و سپس پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه توسط دستگاه برش مستقیم، پارامترهای چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی خاک اندازه گیری شدند. آزمایشات بر روی دو گیاه زالزالک در روستای قسطین لار الموت و گیاه سماق در روستای باغکلایه الموت انجام شد و در این آزمایشات ۵ نمونه از خاک حاوی ریشه های هر گیاه تحت بارهای قائم ۵۰،۱۰،۳۰ کیلوگرمی مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده با افزایش مقدار ریشه میزان مقاومت برشی خاک نیز افزایش می یابد. همچنین میزان مقاومت کششی ریشه نیز با قطر ریشه نسبت معکوس دارد. رابطه مقاومت کششی ریشه با قطر در گیاه سماق y = -1.3656x+13.922 و برای گیاه زالزالک y = 15.941x-0.2276 می باشد.