سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد سلامی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
زهرا زهری – کارشناس ارشد محیط زیست
علیرضا کامران نژاد – ریاست دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی

چکیده:

درراستای تامین امنیت نواحی مرزی داشتن اطلاعات توصیفی و مکانی دقیق و کامل از عوارض طبیعی و مصنوعی و مدیریت این اطلاعات بسیارضروری است علاوه برآن باید بتوانیم بین این عوارض و پدیده های انسانی و اجتماعی نواحی مرزی ارتباط برقرار نموده و این ارتباط را توجیه نماییم یکی از بهترین سیستمهای اطلاعاتی که هم زمان قادر است مابین اطلاعات فضایی و مکانی ارتباط برقرار کند و مدلهای مناسبی را جهت تحلیل ارائه دهد سیستم اطلاعات جغرافیایی است ازطرف دیگر می دانیم که نقش فضا دررخدادهای اجتماعی و انسانی بسیار محسوس است بطوریکه میتوان بسیاری ازپدیده های انسانی را با توجه به فضا توجیه نمود لذا بررسی نقش شاخصهای مکانی درتامین امنیت نواحی مرزی به عنوان موضوع پژوهش انتخاب گردیده است. نواحی مرزی به دلیل گستردگی تنوع اقوام ساکن دراین نواحی شرایط متفاوت طبیعی و نظام سکونتگاهی خاص خود همواره با مشکلاتی روبرو بوده است که نظام سکونتگاهی ضعیف و شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناموزونی را برای اینمناطق بوجود آورده است.