سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

رضا شافعی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
فریدون احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
نسترن حیدری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

این مقاله به بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی بر ارتقاء کارایی بازار در سطح شرکتهای تولید صنایع غذایی (پاشنی غذا) که دفتر مرکزی آنها در شهر تهران واقع شده است پرداخته است. جامعه و نمونه این پژوهش را کلیه مدیران عالی، مدیران مبانی و کارشناسان فروش شرکتهای فوق تشکیل داده اند، ۷۴ شرکت بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین شده اند. پژوهش به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبار پایایی، روایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. بعد از تکمیل پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار ۱۸ spss و نرم افزار لیزرل محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین چهار بعد سیستم اطلاعات بازاریابی و ارتقاء کارایی بازار در سطح شرکتهایی مواد غذایی که دفت مرکزی آنها در شهر تهران واقع شده است، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. نتیجه تحلیل رگرسیونی بیانگر این است سیستم اطلاعات بازاریابی با تمام ابعاد متغییر کارای بازار ارتباط مستقیم و معناداری دارد. از لحاظ تأثیر گذاری، سیستم اطلاعات بازاریابی بیشترین تأثیر را بر رضایت مشتری با ضریب مسیر (۰/۴۸) دارد، همچنین متغیرهای کاهش هزینه با (۰/۴۴۲)، افزایش فروش با (۰/۴۰) و سهم بازار با (۰/۳۸۹) به ترتیب تحت تأثیر سیستم اطلاعات بازار قرار دارند.