سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

نسترن حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زینب شیخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
سیامک نرگسی – دانشگاه آزاد اسلامی ایوانغرب

چکیده:

این مقاله به بررسی نقش سیستم اطلاعات بازاریابی براثربخشی سازمانی درسطح شرکت های موادشوینده که دفترمرکزی آنها درشهر تهران واقع شده است پرداخته است جامعه و نمونه این پژوهش را کلیه مدیران عالی مدیران میانی و کارشناسان فروش شرکت های فوق تشکیل داده اند ۷۴شرکت براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین شدهاند پژوهش به روش توصیفی ازنوع پیمایشی انجام شده است ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعدازبراورد اعتبارپایایی روایی دربین پاسخگویان توزیع گردید بعدازتکمیل پرسشنامه ها با استفاده ازنرم افزار spss 18 و نرم افزار لیزرل محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج ازمون فرضیات بیانگر این است که بین چهاربعدسیستم اطلاعات بازاریابی و اثربخشی سازمانی درسطح شرکت هایی موادشوینده که دفترمرکزی آنها درشهر تهران واقع شده است.