سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهره کرمی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی- دانشگاه رازی

چکیده:

امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه ای از ارزش های غیر رسمی، ضرورتی انکارناپذیر به منظور دستیابی به اهداف و ارتقا سطح همکاری هاست. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در پیشبرد اهداف تعاونی های تولیدی، به صورت توصیفی-پیمایشی بر روی اعضا تعاونی های تولیدی گلخانه ای شهرستان کرمانشاه انجام گردید. نمونه آماری ۸۵ نفر بودند که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب و با پرسشنامه ای روا و پایا مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش گویای تاثیر انگیزه فردی به میزان ۹۶%، ایجاد روحیه همکاری بین اعضا به میزان ۹۵%، مشارکت فعال اعضا به میزان ۹۴/۶%، وجود حسن نیت بین اعضا تعاونی به میزان ۹۳/۸%، تمایل نسبت به ارتقا دانش کاری به میزان ۹۲/۴%، ارتباط با تعاونی های دیگر به میزان ۹۱/۶%، استفاده از تجربیات تعاونی های دیگر به میزان ۹۱%، در اختیار گذاشتن تجارب مفید خود با تهعاونی های دیگر به میزان ۹۰/۴%،آگاهی نسبت به بازارهای جهانی به میزان ۸۹/۸%، توجه به نظرات جامعه و تعامل با جامعه بهمیزان ۸۶/۲%، وجود اعتماد متقابل بین اعضا تعاونی به میزان ۸۶% و وجود تصویر مشترک از آینده در بین اعضا به میزان ۸۵/۸% بر پیشبرد اهداف تعاونی هاست. لذا توصیه می شود عوامل موثر بر سرامایه اجتماعی در راستای توسعه ی واحدهای کارآفرینی مورد توجه ویژه قرار گیرد.