سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – استاد دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مشاور عالی کا
ابراهیم قربانی – کارشناس ارشد مشارکت مشاورین طرح سد و نیروگاه بختیاری

چکیده:

در این تحقیق پدیده واکنش قلیایی کربناتی سنگدان ههای بتن با استفاده از یک سنگدانه فعال مورد بررسی قرار م یگیرد. هدف ازمطالعه بررسی تاثیر پوزولان طبیعی بر کنترل واکنش قلیایی کربناتی سنگدان ههای بتن در آزمای شهای کوتا همدت و بلندمدت است. همچنین به منظور مقایسه در کنترل واکنش، نتایج آزمای شهای کوتا همدت با استفاده از سرباره کوره آهن گدازه نیز آورده شده است. آزمای شهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: آزمایش پتروگرافی مطابق با استاندارد ASTMC295آزمایشXRDآزمایش استاندارد ASTM 1260C 56 روزه) و آزمایش استاندارد ASTM C1293 365 روزه) که با استفاده از سیما نهای نوع ۲ و نوعی سنگدانه کربناتی دولومیتی انجام شدند. با توجه به استفاده از درصدهای مختلف پوزولان طبیعی به عنوان جایگزین سیمان و همچنین نتایج مطالعات پتروگرافی نمون هها در آزمایش ملات منشوری، استفاده از پوزولان طبیعی و سرباره کوره آهن گدازه در کاهش واکن شپذیری قلیایی کربناتی موثر است، لیکن آزمایش بلندمدت منشور بتنی انجام شده بر روی نمونه حاوی پوزولان، نشا ندهنده عدم موثر بودن پوزولان طبیعی در کنترل واکن شپذیری است. در آزمایش ملات منشوری، مشخص شد که با افزودن ۲۵ % پوزولان طبیعی به نمونه ملات، م یتوان انبساط مشابه افزودن ۵۰ % سرباره کوره آهن گدازه به دست آورد. همچنین با توجه به نمون ههایی که ۹۰۰ روز در سود ۱ نرمال با دمای محیط نگهداری شد هاند، دوام نمون ههای فاقد افزودنی بیشتر از نمون ههای حاوی پوزولان طبیعی ارزیابی شد.