سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نیک روان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
هادی معاضد – دانشیاردانشگاه شهیدچمران اهواز
عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

سدمخزنی جره بهعنوان پنجمین سدبزرگ خاکی استان خوزستان و برروی رودخانه زرد در۳۵کیلومتری شمال شرقی شهرستان رامهرمز درنزدیکی روستای جره با حجم مخزن معادل ۲۱۶ میلیون مترمکعب ازجنس خاکی با هسته رسی با هدف کنترل سیلاب تامین آب کشاورزی و تامین برق منطقه احداث گردیده است این بررسی به منظور شناسایی نقش سدبرکیفیت آب رودخانه زرد با استفاده ازشاخص کیفی NSFWQI انجام گردیده ست برای انجام این تحقیق کیفیت اب درسه ایستگاه منتخب درورودی بهدریاچه سد دریاچه سد و خروجی سد به صورت ماهیانه از فرودین ۸۹ لغایت اسفند ۸۹ مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج این تحقیق نشان میدهد براساس شاخص مذکور سدمخزنی جره تاثیر مثبتی برکیفیت ابرودخانه زرد داشته است.