سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

عامر دهقان نجم آبادی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی دانشکده کارآفرینی د
آرش رضازاده – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی دانشکده کارآفرینی د
صادق دهقان بنادکی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی دانشکده کارآفرینی د
کاوه رودری – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

یکی از ابعاد مهم سازمان، ساختار سازمانی میباشد که این بعد نقش مهمی در امور مربوط به سازمان ایفا می کند. یکی از عوامل مهمی که از ساختار سازمانی تأثیر می پذیرد، کارآفرینی سازمانی و به طور خاص گرایش کارآفرینانه افراد سازمانها میباشد. هدف ازانجام پژوهش حاضر بررسی نقش ساختارسازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان در صنعت بیمه است. روش تحقیق این پژوهش از نظر جمع آوری داده ها از نوع کمی و از نظر روند انجام تحقیق از نوع توصیفی_پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش تمامی کارشناسان شاغل در نمایندگی های بیمه کارآفرین استان یزد میباشد که با توجه به کم بودن حجم جامعه، از روش سرشماری استفاده شد که در نهایت با جمع آوری پرسشنامه های نهایی، تعداد ۱۰۲ پرسشنامه جمع آوری گردید. در این پژوهش از دو ابزار پرسشنامه ی استاندارد ساختار سازمانی و پرسشنامه گرایشات کارآفرینانه افراد سازمان برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل رگرسیون و همچنین روش مدل سازی ساختاری و نرم افزار Lisrel تحلیل گشته و مدل نهایی ارائه گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ساختار سازمانهای بیمه بر روی گرایش کارآفرینانه افراد شاغل در این صنعت تأثیر چشمگیری دارد.