سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک بهزادی –
غلامعلی اکبرزاده –
محمد درویشی –
بهنام دقوقی –

چکیده:

اثرات احداث نصب زیستگاه های مصنوعی جهت پالایش پساب های خروجی مزارع پرورشی و محیطهای زیر قفس دریایی در دنیا بررسی شده است. فاکتورهای نیتریت، نیترات، فسفات و سیلیکات در منطقه سورو غرب شهر بندرعباس در قبل و بعد از استقرار زیستگاه های مصنوعی(Artificial reefs) دراین مکان انتخاب و به صورت فصلی از تابستان ۱۳۸۹تا بهار ۱۳۹۰مورد مطالعه واقع شد. میانگین مقادیر نیترات، نیتریت، فسفات و سیلیکات در فصل تابستان پیش از احداث زیستگاه های مصنوعی به ترتیب۳۳(۵/۰±)، ۷/۱۱(۷/۰±)، ۵/۱۶ (۵/۲±) و ۱۷۹ (۳/۴±)میکروگرم درلیترونتایج حاصل از بررسی این مقادیر طی سه فصل پاییز، زمستان و بهار به ترتیب (پاییز شامل ۴/۱۴(۴/۰±)، ۷(۸/۰±)، ۵/۱۳ (۵/۱±)و ۱۷۳/۵ (۳/۶±)میکروگرم درلیتر ، زمستان شامل۳/۲۶(۳/۰±)، ۵/۱۵(۷۵/۰±)،۵/۲ (۰۵/۰±)و ۱۹۲(۴/۵±)میکروگرم در لیتر و بهار۹۰ شامل ۷/۱۲(۶۵/۰±)، ۹/۶ (۳/۰±) ۱/۱۰ (۵/۱±)و۱۳۴(۵/۵±) میکروگرم در لیتر) به دست آمد. نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در سطح ۹۵ درصد نشان داد مقادیر نیترات، نیتریت و فسفات در قبل از استقرار زیستگاه های مصنوعی با بعد از آن دارای اختلاف معنی دار می باشند (۰۵/۰ >P)، اما نتایج حاصل از همین آزمون و در همین سطح آماری هیچ گونه اختلافی را برای فاکتور سیلیکات در قبل و بعد از استقرار زیستگاه های مصنوعی نشان نداد (۰۵/۰ < P)، چنین نتیجه گیری می گردد که استفاده از فیلتر کننده ها ی طبیعی درچنین اکوسیستم های تنها می تواند بخشی از مواد مغذی جذب شده توسط جوامع پلانکتونی را کاهش دهد.